Nakon razmatranja na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Izvješća o radu Agencije za privatizaciju u Hercegbosanskoj županiji za 2017. godinu. U Izvješću navedeni su: pristup privatizaciji, okolnosti u kojima se odvija proces privatizacije, poduzete mjere za ubrzanje procesa privatizacije, kontrole ugovora, pokretanje raskida ugovora o kupoprodaji, izdavanje uvjerenja o ispunjenju kupoprodajnih ugovora, raskinuti kupoprodajni ugovori i predmeti koji se nalaze na sudu u 2017. godini.

Primljeno je k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška financijskih sredstava tekućih transfera za šport i kulturu za 2017. godinu. Donesene su odluke o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti športa i programa potpore za predlaganje projekata u oblasti kulture za 2018. godinu. Sredstava za financiranje projekata iz ovih odluka planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 180.000,00 KM, odnosno 200.000,00 KM. Sredstva iz ovih odluka raspodjelit će se na temelju javnih poziva koje će objaviti Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o davanju ovlasti predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju (MoU) između Vlade Hercegbosanske županije i Programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP).

Vlada je donijela Odluku o financiranju dovršetka rekonstrukcije županijske ceste R419a dionica Lipa-Blidinje. Potrebna financijska sredstva za dovršetak rekonstrukcije ove županijske ceste dionice Lipa-Blidinje u iznosu od cca 1.500.000,00 KM Vlada Hercegbosanske županije osigurat će u skladu s Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Temeljem ove Odluke odobrava se Upravi za ceste Hercegbosanske županije da odmah pristupi provođenju javne nabave za odabir izvođača radova za dovršetak radova rekonstrukcije spomenute županijske ceste  – dionica Lipa-Blidinje. U obrazloženju Odluke navodi se, uz ostalo, da su razlozi za njeno donošenje praktične i pravne naravi. Naime, projekt rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa-Blidinje je započet 2014. godine, a do danas je u isti uloženo cca 2.000.000,00 KM i to iz dobivenih sredstava od GSM licence. Međutim, trenutno je još uvijek cca 3,5 km predmetne dionice neasfaltirano i cca 3,5 km je sa suženim kolnikom i lošim asfaltom, pa je nužno nastaviti s radovima rekonstrukcije na ove dvije nedovršene poddionice i završiti ovaj projekt u cjelini.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o visini novčane naknade na temelju ocjene rada za državne službenike, namještenike i zaposlenike u MUP-u Hercegbosanske županije za 2017. godinu. Prema ovoj Odluci visina naknade na temelju ocjene rada za 2017. godinu za državne službenike, namještenike i zaposlenike koji su na temelju ocjene rada za prošlu godinu ocijenjeni ocjenom „izuzetno uspješan“ visina naknade iznosi 10 %.

Vlada je donijela i rješenja o imenovanje predsjednika i članova privremenih upravnih vijeća domova zdravlja Kupres i Drvar. Sukladno toj Odluci predsjednici i članovi privremenih upravnih vijeća ovih domova zdravlja imenuju se do okončanja natječajne procedure za izbor članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija, a najduže na razdoblje od tri mjeseca.