Vijeće ministara BiH danas je na izvanrednoj telefonskoj sjednici donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, odnosno odluka je dopunjena i produžena do 31. listopada 2022. godine.

Pored zabrane izvoza peleta koja je isticala 24. rujna, ovom odlukom ponovno je zabranjen izvoz drvenih briketa.

Odluka je donesena u skladu sa inicijativama Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon što je utvrđeno da ranije donesenom odlukom nisu ispunjeni ciljevi njenog donošenja, koji se prvenstveno ogledaju u enormnom rastu cijena određenih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta.

Po isteku roka primjene ove odluke, Vijeće ministara BiH će produžavati zaštitne mjere predviđene ovom odlukom, na prijedlog i na osnovu izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a sve do ispunjenja ciljeva uvođenja privremene zabrane izvoza.

Vijeće ministara BiH može preispitati primjenu ove odluke i prije isteka njenog važenja u slučaju ispunjenja ciljeva njenog donošenja, na osnovu dostavljenog izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku BiH i službenim glasilima entiteta. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti ranije donesene odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta sa 67. izvanredne sjednice, kao i njena izmjena sa 54. redovne sjednice Vijeća ministara BiH koja se odnosi na drvne brikete.

VMBiH/Tomislavcity