Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „ Ostale potpore pojedincima – Pripravnici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za  2018. godinu  u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.505.760,00 KM. U razlozima donošenja Programa utroška sredstava s pozicije ostale potpore pojedincima – pripravnici  navodi se kako je to redoviti akt ministarstva u tijeku jedne fiskalne godine predviđen Zakonom o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije kojim je razrađena raspodjela sredstava za zapošljavanje pripravnika.

Tijekom sjednice donesena je i  Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „„Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu , ostale potpore pojedincima – civilne žrtve rata, ostale isplate pojedincima – Porodiljni dopust, ostale isplate pojedincima – Dječji doplatak utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018.godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  u iznosu od 5.110.000,00 KM. Ova Odluka temelji se na članku 31. i 35. Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Vlada je također donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje kojeg je predložilo Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM. Korisnici potpora obvezni su Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije dostaviti izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava o čemu će resorno ministarstvo izvijestiti Vladu Hercegbosanske županije.

Temeljem donesene Odluke Vlada je dala suglasnost za otvaranje postupka po osnovu kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta. Planirano kreditno zaduženje iznosi 1.500.000,00 KM. Ova financijska sredstva namijenjena su za dovršetak rekonstrukcije županijske ceste R 419a dionica Lipa – Blidinje. Konačnu Odluku o kreditnom zaduženju nakon prikupljenih (definiranih) konačnih uvjeta donijet će Skupština Hercegbosanske županije na prijedlog Vlade Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom se usvaja Izvješće i Preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava od 28. ožujka 2018.godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u kojem je pristiglo 17 pravodobnih ponuda. Prema Odluci Ugovor za javnu nabavu goriva (lot 1) za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije za 2018.godinu  dodjeljuje se ponuditelju:

Lot 1 – nabava goriva za područje općine Livno dodjeljuje se ponuditelju: Pavić d.o.o Žabljak bb Livno , ponuda od 13.studenog 2017.godine za ponuđenu cijenu od 204.334,29 KM bez PDV-a kao prihvatljiva ponuda prema kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

U postupku donošenja ove Odluke navodi se, uz ostalo, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Vlada je primila na znanje izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „ Tekući prijenosi“ beneficije za socijalnu zaštitu, ostale potpore pojedincima – civilne žrtve rata, ostale isplate pojedincima – porodiljni dopust utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017.godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, potom Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „ostale potpore pojedincima – pripravnici“ u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u 2017. godini, Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama za 2017.godinu, te Izvješće o utrošku sredstava kapitalnih potpora osnovnim školama za 2017.godinu, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.