Obustavlja se izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima, objavila je Vlada Federacije BiH nakon što je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, prenosi bljesak.info.

”Dopunom članka 3. Zakona je dodana definicija po kojoj je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo  10 MW. Novim stavom u članku 78. precizirano je da i se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacijskim vodovodima”, navodi Vlada Federacije BiH. Nova je i odredba po kojoj se podnositelji zahtjeva za izdavanje Energetske dozvole, koji do stupanja na snagu ovog zakona s nadležnim organom imaju zaključene ugovore o dodjeli koncesije, izuzimaju od primjene članka 78. stavak (6), s tim da su dužni u roku od tri godine kompletirati zahtjev za izdavanje energetske dozvole.

U obrazloženju prijedloga dopuna Zakona, između ostalog, navedeno je da je prilikom analize dosadašnjih rješenja, konstatirano da Zakon o električnoj energiji nema, odnosno nije dao preciznu definiciju pojma male hidroelektrane, već da je to dala jedino Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za poticanje. ”Obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekt instalirane snage do i uključivo 10 MW. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi. Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Europi se sve više prihvata kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Evropsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA), te Europska komisija”, priopćila je Vlada. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je navelo da su razlozi za donošenje Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH sadržani u zaključku Vlade FBiH od 26.11.2020. godine. Naime, Vlada je tada usvojila informaciju resornog ministarstva o zaključku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH od 29.6.2020. godine, koji se odnosio na potpunu zabranu izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji FBiH, te o Prijedlogu deklaracije o zaštiti rijeka u FBiH.  Stoga smatraju da će se danas utvrđenim dopunama ispoštovati zaključak Zastupničkog doma i obustaviti izgradnja malih hidroelektrana.

Ovo ministarstvo je u obrazloženju podsjetilo i da je Vlada FBiH u travnju prošle godine utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, koji je u Parlamentu FBiH razmatran i prihvaćen u formi Nacrta, te vraćen u redovnu parlamentarnu proceduru uz zaključak da može poslužiti kao osnov za izradu Prijedloga uz uvažavanje primjedbi i sugestija iznesenih tokom parlamentarne rasprave, javne rasprave o Nacrtu zakona, te pribavljanje mišljenja nadležnih županijskih tijela o pitanjima koje tretira ovaj zakon. Ministarstvo je u skladu sa zaključkom Parlamenta FBiH provelo sveobuhvatnu javnu raspravu, te pribavilo mišljenja nadležnih organa.