Shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica popularno nazvanim korona-zakon, Porezna uprava je sačinila i objavila:

1. Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa

2. Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja – Obrazac – ZSD

3. Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD

– ZSD Navedene Upute i Zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.

Obrazac – ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se isti može popuniti u elektronskom obliku, otiskati potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, otiskati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnositelja zahtjeva. Obavještavamo porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uvjeta i to:

– da su izmirili obveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa veljačom 2020. godine i

– da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

Skreće se pažnja poreznim obveznicima, kako je preduvijet za uspješnu obradu zahtjeva tj.  Obrasca – ZSD da su plaćene obveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno s mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Porezna uprava poziva porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno s 02/2020 godine, to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uvjet pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju.

Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %.

Za sva pitanja ili nedoumice na raspolaganju su brojevi telefona i e-mail adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku:

http://www.pufbih.ba/v1/kontakti i e-mail: puinfo@fpu.gov.ba