Kulturno – informativni centar Tomislavgrad, pozivamo sve zainteresirane da dostave ponudu u postupku “konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda”.

Procijenjena vrijednost javne nabave (bez uključenog PDV-a): 8.300,00 KM. Radovi će otpočeti po potpisivanju ugovora, odnosno najdalje do 6.6.2018. Rok izvođenja iznosi 15 dana.

Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku i jednom presliku, na kojima će jasno pisati: “IZVORNIK PONUDE” i “PRESLIK PONUDE”. Izvornik i preslik ponude trebaju biti zapečaćeni u jednoj neprovidnoj koverti, s pečatom i potpisom ponuditelja, imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će stajati naznaka: „PONUDA ZA SANACIJU ZIDOVA KINO DVORANE U TOMISLAVGRADU“ – NE OTVARAJ

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

KULTURNO – INFORMATIVNI CENTAR TOMISLAVGRAD
Ulica Mijata Tomića b.b., 80240 Tomislavgrad

Rok za dostavljanje ponuda je 1.6.2018. do 12:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuditelju neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održat će se 1.6.2018. u 13:00 sati, u prostorijama ugovornog tijela na adresi: Kulturno – informativnog centra Tomislavgrad, Mijata Tomića b.b., Tomislavgrad.

U prilogu se nalaz Konkurentski zahtjev.

Općina Tomislavgrad