Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Tomislavgrad, u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju rotora na sjecištu ulica Brigade Kralja Tomislava i Kralja Zvonimira na k.č broj: 1834/55, k.č. broj: 2336, k.č. broj: 1820/2 i k.č. broj: 1819/2 u K.O. Tomislavgrad, poziva sve zainteresirane stanovnike Tomislavgrada da u periodu od 31. 1. 2023. godine do 3.2.2023. godine mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju te se izjasniti o istoj.

Uvid u projektnu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 11 do 13 sati u prostorijama Službę za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Tomislavgrad uredi broj: 23 i 25.

Javni poziv Službe za graditeljstvo, prostorno uredjenje i stambeno-komunalne poslove

Općina Tomislavgrad

Foto: Ilustracija/Arhiv