Pravo na potporu za sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica imaju korisnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da u vlasništvu imaju najmanje 20 aktivnih pčelinjih zajednica,
– da su pčele pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije tijekom uzgoja.

Visina potpore iz prethodnog stavka odredit će se ovisno o ukupnom broju zahtjeva koji ispunjavaju uvjete, a korisniku potpore maksimalno se može isplatiti 7 KM po košnici i maksimalno za 200 košnica.

Korisnik dostavlja Ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji, najkasnije do 15. 5. 2022., sljedeću dokumentaciju:

a) zahtjev (Obrazac br.1) za ostvarivanje prava na potporu,
b) potvrdu županijskog inspektora da na području županije, odnosno općine nije utvrđena/prijavljena Američka kuga (trulež pčelinjeg legla) – American foulbrood, a ako je utvrđena-prijavljena, potvrda se izdaje za svakog korosnika pojedinačno,
c) listu stoke (detaljni prikaz stočnog fonda) iz Registra poljoprivrednih gospodarstava i Registra klijenata, ažuriranih za tekuću godinu do roka propisanog Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata.
d) potvrdu od banke s navedenim transakcijskim računom i tekućim računom korisnika.

Poljoprivredna stručna služba Ministarstva će sačiniti zapisnik o broju pčelinjih zajednica.