Upravno vijeće Gradske športske dvorane Tomislavgrad raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja GŠD Tomislavgrad. Natječaj je otvoren 15 dana od objave u Službenim novinama F BiH, a o uvjetima natječaja pročitajte u nastavku.

 

Javna ustanova za šport i tjelesnu kulturu „Gradska športska dvorana“ Tomislavgrad

Kralja Zvonimira b.b. Tomislavgrad

ID broj : 4281132340009

Telefon/fax : 034 354 503

 

Na  temelju  Odluke Upravnog vijeća , broj:  UV – 2/18 i Članka 18.  Statuta JU „GŠD“ Tomislavgrad Upravno vijeće  raspisuje :

 

Javni natječaj

za izbor i imenovanje ravnatelja

„Gradske Športske Dvorane“

I – Predmet javnog natječaja

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove za šport i tjelesnu kulturu „Gradska Športska Dvorana“ Tomislavgrad .

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine.

II – Opis pozicije

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Javne ustanove, predstavlja i zastupa Javnu ustanovu bez ograničenja i u okviru registriranih djelatnosti, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Javne ustanove, zastupa ustanovu u postupcima pred sudovima, upravnim i nadležnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima. Odgovoran je za zakonitost rada Javne ustanove, predlaže planove rada i programe Upravnom vijeću, podnosi izvještaje Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima. Ravnatelj organizira rad djelatnika Javne ustanove, odobrava službena putovanje i obavlja druge poslove specificirane Statutom u drugim općim dokumentima Javne ustanove.

III –   Opći uvjeti  koje kandidat treba ispunjavati:

(1)  da je državljanin BiH,

(2)   da je stariji od 18 godina

(3)   da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti

u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,

(4)  da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),

(5)   da nije osuđivan za kazneno djelo,

(6)   da nije na položaju u političkoj stranici

(7) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira

IV- Posebni uvjeti koje kandidat treba da ispunjavati:

  • VSS društvenog smjera
  • najmanje pet (5) godina djelatnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i radnim zadaćama
  • izražene organizacijske i upravljačke sposobnosti
  • izražene komunikacijske sposobnosti

V  – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

(1) kraći životopis, adresu i kontakt telefon,

(2) kopiju osobne iskaznice CIPS,

(3) uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava),

(4) dokaz o stručnoj spremi.

(5) Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

„Gradska Športska Dvorana“ Tomislavgrad, Kralja Zvonimira b.b. 80240 Tomislavgrad, s naznakom (Upravno vijeće – Prijava na javni natječaj, ne otvarati)

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od objave u Službenim novinama F BiH, web stranica Općine Tomislavgrad.

Prednost imaju kandidati koji poznaju engleski ili njemački jezik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

 

Tomislavgrad, 12.11.2018 godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Bože Radoš dipl. pol.