Direkcija za europske integracije poziva sve zainteresirane da se prijave za pohađanje obuka iz područja europskih integracija koje će se održati u drugom kvartalu 2024. godine.

U okviru Plana obuka za 2024. godinu Direkcija je izvršila ažuriranje sustava obuka s ciljem kratkoročnog usklađivanja sa potrebama koje proizlaze iz procesa i iskazanih potreba polaznika. U tom smislu, silabusi pojedinih obuka su izmijenjeni u pogledu sadržaja i trajanja, kako bi se obuhvatile promjene u procesu i iskazane potrebe ciljne grupe koje su vidljive iz evaluacija koje Direkcija kontinuirano prati i analizira, a koje se u najvećoj mjeri odnose na potrebu za više praktičnog rada tijekom većine obuka.

Obuke u drugom kvartalu 2024. godine održati će se u Sarajevu, Banja Luci, Širokom Brijegu i Livnu, po sljedećem kalendaru:

https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7 (bosanski jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7 (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/obuke-sr-7 (srpski jezik)

Zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na linku za svaku pojedinačnu obuku. Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Sljedećeg radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave za prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika (bosanski  jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/lista-polaznika (srpski jezik)

U slučaju spriječenosti da nazoči obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje sudjelovanje mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke. Direkcija ne snosi troškove smještaja, puta i ručka za polaznike obuka.

Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Za dodatna pitanja dostupan je kontakt telefon: 033/255-377 ili e-mail adresa DEIobuke@dei.gov.ba.

Vlada HBŽ