Pozivaju se svi korisnici proračunskih sredstava Proračuna Općine Tomislavgrad u 2021. godini, da do 30.9.2021. godine, dostave analizu cjelokupnog poslovanja za razdoblje 1-6 mjeseci 2021. godine, te analizu programa rada za isti period s posebnim izvješćem o svim prihodima i izdacima, kao i osnove izdataka u 2021. godini. Osobita pozornost u izvješće treba biti dana prikazu drugih izvora financiranja ( Županija, Ministarstvo, donacija, vlastita djelatnost i sl.).

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Proračuna Općine Tomislavgrad za 2022. godinu, da u istom roku dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2022 .godinu, te projekcije za 2023. i 2024. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima. Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.

Temeljem postignutih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točke 1. i 2. izradit će se: Prijedlog proračuna općine Tomislavgrad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu F BiH, (“Službene novine F BiH “, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19).

Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se dostavljaju u privitku ovog poziva, ili se mogu preuzeti u Centru za usluge građanima Općine Tomislavgrad, ili u Službi za proračun i financije Općine Tomislavgrad. Za sve nejasnoće molimo obratite se Pomoćniku općinskog načelnika za financije na broj telefona 034-356-405.

Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Tomislavgrad za 2022. godinu.

tomisalvgrad.gov.ba