Čak 18 visokoškolskih ustanova koje po pet i više godina djeluju u Bosni i Hercegovini i izdaju diplome, nisu prošle postupak akreditacije u skladu s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, niti jednom do sada. Podatak je to Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH, a u dokumentu koji je u posjedu Faktora navedeno je 18 visokoškolskih ustanova koje taj postupak nisu obavile na dan 15. listopada ove godine.

To su:

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor (prethodno koledž za informatiku i menadžment Janjoš)

Visoka medicinska škola Prijedor

Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomijnu i poduzetništvo ITEP Laktaši (prethodno Visoka škola Dositej Laktaši)

Visoka međunarodna škola Cazin (prethodno Visoka škola Koledž za industrijski i poslovni menadžment Bosanska Krupa)Visoka škola primjenjene ekonomije “Fircon” Mostar

Visoka škola Koledž za kozmetologiju i estetiku Banja Luka

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Brčko

Evropski univerzitet u Brčko distriktu BiH

Internacionalni univerzitet u Brčko distriktu BiH

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic

Univerzitet “Bijeljina” (prethodno Visoka škola koledž zdravstvene njege)

Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Visoka škola Internacionalna poslovno-informaciona akademija Tuzla

Visoka škola “Centar za multidisciplinarne studije” Tuzla

Internacionalni univerzitet u Goraždu

Visoka medicinska škola zdravstvene njege DobojSlobomir P Univerzitet Bijeljina

Od navedenih ustanova, Visoka škola Cazin, oba sveučilišta iz Brčko Distrikta i Europski univerzitet Kallos poslali su Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH zahtjeve za institucionalnu akreditaciju, ali su oni vraćeni na dopune. Proces akreditacije Visoke škole za turizam i menadžment Konjic obustavljen je do završetka aktivnosi istražnih organa, zbog prijavljenih neregularnosti tokom akreditacije.

Proces akreditacije Slobomir P Univerziteta Bijeljina je odstupao od Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH te zbog toga ova ustanova nije upisana u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH.

Agencija je u više navrata u prethodnom period pozivala ove ustanove da podnesu zahtjeve za kareditaciju, poduzimala aktivnosti na animiranju ministarstava obrazovanja i Ministarstva civilnih poslova BiH na dosljednju primjenu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju.

Još prije tri godine dopisom su pozvali sve nadležne prosvjetne inspekcije da poduzmu korake u pogledu primjene člana 53 Okvirnog zakona o obrazovanju. Tim članom propisano je da je akreditiranavisokoškolska ustanova ovlaštena da dodjeljuje akademske stepene i diplome navedene u njenom uvjerenju o akreditaciji, prenosi Faktor.