Petrovim iskazom zbila se i potvrdila objava za sve učenike i apostole, a posredstvom njihovim za sve narode ovoga svijeta. Tu je objavu potvrdio Bog u Isusu Kristu govoreći Petru da mu treba biti blago jer se proglasilo blaženstvo novoga bivstvovanja koje nije objavljeno od tijela i krvi, tj. samo od tjelesnoga čovjeka i tjelesnoga načela, nego da mu je to objavila Prva Božanska Osoba Otac nebeski, a Isus kao Druga Božanska Osoba opečaćena Duhom Svetim veli Petru jake objaviteljske riječi nečega posve novoga, a to je Crkva Božja koja sabire sve Božje siromahe ovoga svijeta u jedan narod, u kojem se pojavljuje Bog na više načina sa svojim riječima i kruhom, te sa svojim zaglavnim kamenom Kristom i njegovim novim glasom u liku Petra, kojemu je izgovorio ove riječi: “Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.“ (Mt 16,18-19).

Sada nam je posve jasno zašto se Isus našao na onome mjestu ispod brda Hermona gdje se nalazi ona velika crvena stijena, koja je ušla u ime, u svijest, u srce, kao snaga i moć koja je potrebna svim apostolima i svim kršćanima da nadvladaju sotonu. Ta stijena je crvene boje što znači ljubav i krv, onosno mučeničku krv i mučeništvo. A Krist je onaj koji je postao graditelj Crkve u kojoj će apostol Šimun, sin Jonin/Ivanov biti Petar Stijena, dobit će ključeve koji označavaju pravu, istinsku, odgovornu vlast. Božji izbor i dar. Poslije svega ovoga Isus je zaprijetio učenicima i apostolima da ostanu u tišini i šutnji gleda toga da je on Krist, Pomazanik. Neka jedino o tome razmišljaju, a doći će čas da se to i navijesti, te da bude naviještano do nakraj svijeta, ali kada sve to Krist opečati vlastitim raspećem na Križ, smrću i domalo uskrsnućem iz groba.

Don Ilija Drmić/Tomislavcity