JP Autocete FBiH d.o.o. Mostar raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija studenata tehničkih i građevinskih smjerova.
Na osnovu člana 2., 4. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-383-10/13 od 1.2.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija, broj: 01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

Javni poziv da dodjelu stipendija jp autoceste FBiH d.o.o. Mostar za redovne ili redovne samofinacirajuće studente građevinskog fakulteta i fakulteta za promet i komunikacije (cestovni smjer), strojarskog fakulteta i elektrotehničkog fakulteta treće godine prvog ciklusa studija i prve i druge godine drugog ciklusa studija za akademsku 2019./2020. godinu

Pogledajte uvjete natječaja:

I
Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinancirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za promet i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta i Strojarskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

II
Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa i to za studente:

Građevinskog fakulteta,
Prometnog fakulteta,
Elektrotehničkog fakulteta,
Strojarskog fakulteta.
Deset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:
Građevinskog fakulteta,
Prometnog fakulteta,
Elektrotehničkog fakulteta,
Storjarskog fakulteta.
Stipendije će biti dodjeljenje za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

100 KM – za studente treće godine prvog ciklusa studija (za akademsku 2019./2020. godinu)
300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2019./2020. godinu).

III
S izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno reguliraju prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV
Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju fakultete nabrojane u članu II, na osnovu rezultata ostvarenih u 2018./2019. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:

1. da je student treće godine prvog ciklusa studija ili prve ili druge godine drugog ciklusa studija;

2. da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta;
3. da je državljanin Bosne i Hercegovine s mjestom prebivališta u BiH;
4. da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Županije, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna poduzeća).

VI
Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na web stranici JP Autoceste FBiH www.jpautoceste.ba najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

Životopis
Uvjerenje o državljanstvu
Izvod iz matične knjige rođenih
CIPS prijava mjesta prebivališta
Uvjerenje/potvrdu da je kandidat redovan student/redovan samofinancirajući student
Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
Izjavu (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, županija, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna poduzeća) za akademsku godinu 2018./2019. godinu.
Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini)
Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva (potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti)
Za studente porodica poginulih branitelja, RVI, demobilisanih boraca i
civilnih žrtava rata, dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog tijela).
Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Natječaj je otvoren do 16. listopada 2019.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Ul. Adema Buća 20
88 000 Mostar

s naznakom “Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“