Temeljem članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 12/03., 34/03. i 65/13.), članka 81. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 12/04 i 12/08. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu), članka 49.,50., i 51. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „Nova Nada“ Kovači, Tomislavgrad i Odluke Upravnog vijeća Centra broj: 01-04-404/22 od 7. veljače 2022. godine, Upravno vijeće Centra raspisuje:

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice JU Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „Nova Nada“ Kovači, Tomislavgrad

Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u Službenim novinama FBiH, Dnevnom listu i na web stranici Općine Tomislavgrad.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati isključivo preporučeno putem pošte na adresu:
JU CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU „NOVA NADA“ KOVAČI bb, 80240 TOMISLAVGRAD, s naznakom „Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra“, „NE OTVARAJ“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj se nalazi u privitku.