Vijeće ministara i institucije BiH nisu poduzeli potrebne mjere kako bi osigurali efikasnu realizaciju ugovora o javnim nabavkama.

Ovo je rezultat revizije učinka “Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH”, a Ured za reviziju institucija BiH ju je proveo na uzorku od devet institucija: Agenciji za javne nabavke (AJN), Agenciji za školovanje i usavršavanje stručnih kadrova (AŠSUK), Graničnoj policiji BiH (GP BiH), Ministarstvu financija i trezora BiH (MFT), Ministarstvu komunikacija i prometa BiH (MKP), Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH (RAK), Službi za zajedničke poslove institucija BiH (SZP), Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja (UZZB), Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIO) i Vijeću ministara (VM).

Revizori navode i da VM nije osiguralo ni sistemsko uređenje procesa realizacije ugovora o javnim nabavkama, dok institucije BiH nisu uspostavile kronološko dokumentiranje poduzetih radnji tijekom realizacije ugovora, ne prate količinske realizacije ugovora, nemaju uspostavljene odgovarajuće procedure prijema robe i usluga i ne provode evaluacije realiziranih ugovora.

Rezultat ovakvog stanja je, kako navode revizori, više od 85 posto ispitanih ugovora kod kojih je tijekom realizacije došlo do odstupanja od odredaba Zakona o javnim nabavkama, nepoštivanja ugovorenih obaveza i/ili nemogućnosti utvrđivanja svih činjenica u vezi s realizacijom ugovora.

Ured za reviziju je, u skladu s odredbama Zakona o reviziji institucija BiH, dostavio Nacrt izvještaja institucijama koje su bile obuhvaćene provedenom revizijom uz mogućnost očitovanja na nalaze i zaključke obavljene revizije, ali nijedna institucija nije se očitovala, niti dostavila komentar.

Na uzorku od 53 zaključena i realizovana ugovora Okvirnog sporazuma (OS) u sedam institucija BiH, konstatirano je da većina njih ne objavljuje sve potrebne podatke u vezi s realizacijom ugovora.

Od 53 realizirana ugovora za samo njih 17 su objavljeni potpuni podaci o realizaciji, odnosno datum realizacije i utrošena vrijednost. Prema dostupnim podacima na osnovu objavljenih obrazaca, ukupna vrijednost utrošenih sredstava za 53 realizirana ugovora je oko dva milijuna KM, dok je stvarna realizacija 53 revidirana ugovora više od 4,6 milijuna KM.

Utvrđeno je i da je GP BiH nabavljala dodatne količine policijskih uniformi na način da je zaključivala protokole o sporazumnom poravnanju potraživanja, kojim prihvaća da dobavljač umjesto plaćanja penala po osnovu kašnjenja isporuke, dostavi dodatne količine policijskih uniformi od 26.685 KM i 39.981 KM. GP BiH, postupajući na ovaj način, onemogućila je ostalim ponuđačima koji se bave predmetnom nabavkom učešće u nabavci i time ih stavila u neravnopravan položaj.

Tijekom provođenja studije uočeni su slučajevi u kojima dobavljači nisu ispunili svoje obaveze, kao i slučajevi u kojima se nisu mogle utvrditi sve činjenice u vezi s realizacijom ugovora. U 18 od 64 revidirana ugovora, čija vrijednost prelazi pet milijuna KM, nisu ispoštovane sve ugovorene obaveze od strane dobavljača ili se nisu mogle utvrditi sve činjenice u vezi s realizacijom ugovora. Činjenice u vezi s garancijama za uredno izvršenje ugovora nisu se mogle utvrditi u osam slučajeva (GP BiH, MKP i UIO) i ukupna vrijednost takvih ugovora/OS iznosi 2.064.301,97 KM. Također, u pet slučajeva (GP BiH, UIO i AŠSUK) je utvrđeno da garancija nije dostavljena na način kako je to traženo tenderskom dokumentacijom i ugovorom/OS, a ukupna vrijednost takvih ugovora/OS iznosi 283.678,90 KM.

Bljesak.info