Prije polaska u školu dijete treba razviti brojne vještine koje prethode čitanju i pisanju. Fonološka svjesnost odnosi se na svijest da se riječi sastoje od manjih jedinica – slogova i fonema. Fonološka svjesnost mora biti dobro razvijena prije polaska u školu a možemo je poticati raznim igrama i zadacima koji su djeci zabavni a usput nesvjesno usvajaju znanja koja će im olakšati put u usvajanju čitanja i pisanja.

Fonološka svjesnost je najvažnija predvještina za usvajanje čitanja i pisanja

Razvoj fonološke svjesnosti odvija se postupno:

  1. SLOGOVNO STAPANJE

Već u dobi od 3 godine djeca bi trebala izgovorene slogove spojiti u jednu riječ. Pa tako će prepoznati da slogovi ma-ma daju riječ mama, slogovi ku-ća daju riječ kuća i sl.

2. RIMA

Uočavanje rime je sljedeći korak u razvoju fonološke svjesnosti. Dijete bi prije polaska u školu trebalo u ponuđenim riječima (petak-metak-pas) uočiti koje se riječi rimuju a koja je uljez.

3. SLOGOVNA RAŠČLAMBA

Zadatak je da dijete samostalno rastavi riječ na slogove, pa će medo biti me-do.

4. PROIZVODNJA RIME

Igra u kojoj dijete samostalno smišlja rime najzabavnija je faza fonološke svjesnosti. Bitno je napomenuti da riječi ne moraju imati značenje (tata-mata; kuća-puća; pas-tras)

5. FONEMSKO STAPANJE

Uočavanje svakoga glasa (fonema) od kojeg je riječ sastavljena. Tako u riječi MIŠ  M je jedan fonem, I je drugi fonem a Š je treći fonem. Prije polaska u školu dijete bi foneme M-I-Š trebalo stopiti u riječ MIŠ.

6. FONEMSKA RAŠČLAMBA

Kao i u primjeru iz prethodne faze, dijete bi prije polaska u školu trebalo riječ KUĆA raščlaniti na foneme K-U-Ć-A.

Kristina Mladina, logoped