U postupku prinudne naplate, Kantonalni porezni ured Livno je 27. listopada ove godine izvršio prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika dužnika Rudnici uglja “Tušnica” d.o.o. Livno u ukupnom iznosu 301.000 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Prodana je nekretnina Kamenolom, pomoćni objekti sa zemljištem. Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene uplaćen je u zakonski ostavljenom roku.

Financijska sredstva koja su ostvarena od javne prodaje zaplijenjene imovine uplaćena su za izmirenje dužnih javnih prihoda poreznog obveznika Rudnici uglja „Tušnica“ d.o.o. Livno.