Autor: dipl. logoped i surdoaudiolog Kristina Mladina

Dragi roditelji,

u posljednje vrijeme primam jako puno poziva koji zvuče slično: „Moje dijete ima 2 i pol godine i još ne govori. Sve pokazuje prstićem, do željenih predmeta dolazi tako da povlači  za ruku i vodi do predmeta. Vokabular je poprilično siromašan, a riječi koje koristi su mama, tata, pa-pa ili neke u potpunosti nerazumljive riječi…“ Osluškujući vršnjake svoga djeteta sigurno se zapitate razvija li se govor vašeg djeteta pravilno…? Kada se obratiti za pomoć logopedu? Postoji li prerano i kada je ipak prekasno? Koje su osnovane sumnje da moje dijete ima problem, ili je to samo pretjerana roditeljska briga i analiziranje…?

              I moje je dijete kasno progovorilo, a sad je u kući glavni diplomat. Dječaci u svemu kasne pa tako i u govoru, pa i njegov je tata kasno progovorio, a vidi ga sad! Od moga rođaka nećak isto dugo nije pričao pa je preko noći dobio “dar govora“…

Sigurna sam da često čujete ovakve i slične utješne savjete rodbine, prijatelja, susjeda ili pak drugih dobronamjernih osoba, stručnog kadra koji je u kontaktu s vašim djetetom…

Iako se kod mnogih odvija spontano i bez problema, razvoj govora je složen i jako osjetljiv proces. Na razvoj govora utječu brojni čimbenici, a preduvjet su uredno razvijeni govorni organi, dobro zdravlje, uredan sluh, uredan intelektualni razvoj te stimulativno okruženje. Tempo razvoja govora je individualan za svako dijete, no postoje određene norme kojima se vodimo kako bi na vrijeme reagirali u slučaju potrebe i dijete poštedjeli dodatnih problema koji mogu proizići iz govornih poteškoća. Rano prepoznavanje problema, pravovremene stimulacije razvoja govora i rane intervencije mogu spriječiti nastanak govornih poremećaja.

Obitelj je najbliže i najprirodnije okruženje djeteta, i zato ima najveću ulogu u procesu  dječjeg razvoja općenito, pa tako i razvoja govora. Prema istraživanjima, do treće godine života dijete usvaja bazu materinjeg jezika. To znači da dijete raspolaže određenim fondom riječi koje kombinira u rečenice prema morfološkim i sintaktičkim pravilima jezika, dok se izgovor glasova usvaja do pet i pol godina. Neosporno je da je rano djetinjstvo najpovoljnije  razdoblje razvoja, razdoblje najvećih mogućnosti. Dijete trebamo poticati razumno, sa znanjem i bez pretjerivanja. Riječ „poticati“ znači da se djetetom treba baviti. Većina roditelja to radi intuitivno kroz druženje s djetetom uz pružanje pregršt ljubavi i podrške, bez puno stručnog znanja i razmišljanja o postupcima, no i dalje jako kompetentno.

 

Ukoliko postoji sumnja da iz bilo kojeg razloga govor vašeg djeteta odstupa od govora vršnjaka obratite se logopedu za savjet. Kada dijete kasni u usvajanju govora i jezika, roditelji najprije uspoređuju govor svoga djeteta s govorom vršnjaka te skloni su čekati prije nego što se obrate za stručnu pomoć u nadi da će s vremenom, sa sazrijevanjem djeteta nestati problem, a nadoći pravilan govor. Rana intervencija je jako bitna i može prevenirati nastanak brojnih poteškoća s govorom ili sekundarne probleme koji proizlaze iz poteškoća govora, glasa i jezika. Većina poremećaja govora nastaje u ranom djetinjstvu i često traje više godina, otežavajući osobi život. Postoji mišljenje da malom djetetu govorna teškoća ne smeta te da se ono postepeno navikava na nju. Taj sud nije baš ispravan. Dijete osjeća svoju manu i kad mu ona ozbiljno sprječava komuniciranje s okolinom, dijete se zatvara i pati. To bolno iskustvo djeluje na kvalitetu dječjeg života i razvoja.

KALENDAR JEZIČNO-GOVORNOG RAZVOJA
Dob djeteta Uredan jezično-govorni razvoj Simptomi usporenog razvoja
0-3mj. · Svoja raspoloženja izražava glasanjem, smijanjem i plakanjem · Ne reagira na jake zvukove
· Sluša glasove i druge zvukove
3-9mj. · Igra se govornim organima, stvara mnoštvo glasova · Izostaje reakcija na poznati glas
· Odgovara smijehom na ugodne glasove, plače na ljutite i neugodne · Nakon 6. mj. Ne imitira glasove odraslih
· Imitira glasove odraslih nakon 6.mj. · Ne pokazuje zanimanje za zvučne igračke
· Javlja se slogovanje, npr. mamama, bababa · Ne smije se glasno
9-1 mj. · Razumije geste, izraz lica i promjene u tonu glasa i odgovara na njih · Ne brblja ili je brbljanje siromašno
· Razumije jednostavne upute i izvršava ih, npr. „daj loptu“ · Ne odaziva se na svoje ime
· Razumije značenje više jednostavnih riječi · Ne prepoznaje raspoloženja u glasu odraslih
· Slogovanje je bogato i sliči pravim riječima, npr. ma-ma, ta-ta, ba-ba · Ne javlja se prva riječ sa značenjem
· Javlja se prva riječ sa značenjem · Nema kontakt očima sa sugovornikom
· Imitira nove zvukove i radnje
· Pogledom traži imenovani predmet
· Gestom, pokazivanjem ili vokalizacijom pokazuje što želi
· Maše pa-pa
· Odmahuje glavom u značenju „ne“
· Odgurava od sebe stvari koje ne želi
· Pruža ruke da ga se primi
· Miče se od nepoznatih osoba
· Reagira na svoje ime
15-18 mj. · Govori od 5 do 20 riječi, riječi su uglavnom imenice · Ne razumije „pa-pa“ i ne govori
· Ponavlja riječi i fraze kao „daj piti“, „pa-pa mama“ · Ne razumije „ne“
· Intonacija brbljanja sliči na intonaciju rečenice · Ne razumije geste i ne koristi ih
· Odgovara na pitanja „što je to“ · Ne govori najmanje 5 riječi
· Traži „daj još“ · Ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja
· Slijedi jednostavne upute, npr. „donesi čašu“
· Pokazuje što želi
· Pokazuje 1 do 3 dijela tijela
· Pokazuje 2 ili više predmeta na slikama
· Donosi stvari da ih pokaže drugima
· Traži što želi vokalizacijom, pokazivanjem ili dodirivanjem
· Govori „pa-pa“ i još neke ritualne riječi
· Protestira s „ne“ odmičući se
18 mj. do 2 god. · Koristi oko 50 prepoznatljivih riječi · Ne slijedi i ne razumije jednostavne upute poput „dođi  ovamo, donesi…“
· Zna pokazati i imenovati svakodnevne stvari · Ne kombinira dvije riječi u rečenicu
· Oponaša zvukove životinja ili ih imenuje · Ne imitira riječi i radnje odraslih
· Ponavlja riječi koje čuje · Ne pokazuje dijelove tijela na upit
· Kombinira dvije riječi u rečenicu, kao npr. „daj bebi“, „daj njam-njam“ · Nema početka kombinatoričke igre(stavljanja dva predmeta u međuodnose) i simboličke igre (igre pretvaranja)ovamo, donesi…“
· Počinje koristiti glagole i pridjeve · Ne kombinira dvije riječi u rečenicu
· Koristi negacije: nema, ne · Ne imitira riječi i radnje odraslih
· Počinje koristiti zamjenice ja, ti, moje · Ne pokazuje dijelove tijela na upit
· Zna pokazati 5 dijelova tijela · Nema početka kombinatoričke igre(stavljanja dva predmeta u međuodnose) i simboličke igre (igre pretvaranja)
· Razumije pitanja tko, gdje, što
· Na postavljena pitanja odgovara adekvatno sa „da“ ili „ne“
· Dobro imitira zvukove, riječi, kretnje odraslih
· Koristi jednu riječ ili kratke fraze za izražavanje emocija
2-3 god. · Imenuje stvari svakodnevne upotrebe · Ne odgovara na jednostavna pitanja
· Dužina rečenice je 2-3 riječi · Ne postavlja pitanja
· Postavlja jednostavna pitanja tko, što, gdje · Govor je nerazumljiv ukućanima, osobito stranim osobama
· Pored imenica, glagola i pridjeva koristi zamjenice, priloge  mjesta · Ne koristi jednostavne rečenice
· Počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme · Ne voli slušati priče, pjesmice
· Sluša kratke priče
· Pridružuje iste boje
· Zna odnose: u, na, ispod, gore, dolje
· Zna malo i veliko
· Shvaća opasnosti
· Ima složene rutine dnevnih aktivnosti, npr. pripremu i odlazak na spavanje
· Lista slikovnice i imenuje slike
· Uključuje se u kratki dijalog
· Verbalno uvodi i mijenja temu
· Izražava emocije
· Privlači pažnju riječima
4-5 god. · Priča duge priče · Ima mali fond riječi kojim se koristi
· Odgovara adekvatno na pitanja koliko, kako… · Rečenica je jednostavne strukture
· Pita za značenje riječi · Prisutne su česte gramatičke pogreške
· Mehanički broji do 10, s pokazivanjem do 5 · Izostavlja glasove
· Koristi rečenice od  4-6 riječi · Ne razumije značenje riječi
· Koristi sve vrste riječi gramatički pravilno · Ne poznaje boje
· Identificira dijelove koji nedostaju · Ne razumije i ne koristi prijedloge koji označavaju prostorne odnose
· Imenuje krug i trokut · Dijete se povlači i osamljuje, siromašna je interakcija sokolinom

 

5-6 god. · Izgovor svih glasova je pravilan · Prisutne su pogreške u izgovoru glasova
· Koristi složene rečenice sa svim vrstama riječi gramatički pravilno · Prisutne su gramatičke pogreške
· Pričanje priče je po sekvencama događaja, isprepletena je stvarnost i mašta · Ima teškoća u razumijevanju i uporabi pojedinih kategorija riječi kao npr. prijedloga (iznad, ispod, pored…), riječi sa suprotnim značenjem (široko-usko, nisko-visoko…)
· Ima koncept vremena danas, jučer, sutra, ujutro, navečer · Ne zna pjesmice, priče
· Uviđa odnose, uzroke i posljedice · Ne sjeća se važnih događaja i ne može ih ispričati
· Prepoznaje i imenuje geometrijske oblike
· Prisutan je interes za slova, knjige
· Prepoznaje i imenuje brojke i slova
· Zna napisati svoje ime
· Iza5,5 god. može izdvojiti prvi glas u riječima
· Zna da tekst reprezentira govorni jezik
6-7 god. · Lako koristi složene rečenične strukture · Rječnik je siromašan
· Usvaja apstraktne pojmove kao npr. sreća, bogatstvo, ljubav, mržnja… · Rečenica je jednostavne strukture
· Imenuje dane u tjednu · Ne razumije apstraktne pojmove
· Pričanje uključuje događaje, teme likove · Ne razlikuje slova i brojke
· Govor potpuno prilagođava socijalnim situacijama · Nije usvojena glasovna svjesnost
· Vodi duge razgovore · Teško pamti
· Kontrolira glasnoću, volumen
· Prisutan je pojačani interes za slova, pisanje
· Usvaja fonološku svjesnost/slušnu analizu i sintezu:može izdvojiti prvi i zadnji glas u riječima, rastaviti riječi na glasove, spojiti glasove u smislenu riječ
· Uspostavlja se veza slovo-glas
· Poznaje slova, počinje pisati

 

 

U kalendaru je prikazan razvoj jezika i govora kod male djece kao i simptomi odstupanja. Cilj je potaknuti roditelje, bake, djedove, odgojitelje, pedijatre i sve koji se bave razvojem, odgojem i obrazovanjem predškolske djece kako bi na vrijeme zatražili pomoć.

 

dipl. logoped i surdoaudiolog Kristina Mladina/Edukacijsko-savjetodavni centarMagis/Tomislavcity