Upravno vijeće JU „Dječji vrtić“ Tomislavgrad temeljem članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03 i 65/13), članka 39. Zakona o ustanovama („Narodne novine HBŽ“, broj: 10/98), članka 52. i 53. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“ broj: 8/09), članka 42. Statuta Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad, broj: 05/12 od 27.01.2012. g. raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ TOMISLAVGRAD

Ravnatelj se imenuje na period od četiri (4) godine.
Kandidat koji se prijavi na oglas za izbor i imenovanje dužan je ispunjavati sljedeće uvjete:
Opći uvjeti:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
4. da se na njega ne odnosi članak IX stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine
5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03 i 65/13).
Posebni uvjeti:
1. visoka ili viša školska sprema, odnosno završen najmanje I ciklus obrazovanja prema Bolonjskom procesu i stečeno najmanje 180 ECTS bodova u području predškolskog odgoja,pedagogije,specijalne pedagogije ili psihologije.
Iznimno, za ravnatelja predškolske ustanove može biti imenovan istaknuti, u praksi dokazani nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja ili odgojitelj koji ima VŠS.
2. najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručne spreme.

Prijave uz potrebne dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa u „Službenim novinama Federacije BiH“ i to osobno ili preporučeno poštom na adresu: JU „Dječji vrtić“ Tomislavgrad, Katarine Kotromanić b.b. 80240 Tomislavgrad, s naznakom: „PRIJAVA ZA RAVNATELJA JAVNE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ TOMISLAVGRAD – NE OTVARATI“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

tomislavgrad.gov.ba