Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je nacrt Zakona o javnom redu i miru oji će biti upućen u daljnju proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Ovim Zakonom, među ostalim, uređuje se javni red i mir na području Hercegbosanske županije, propisuju se prekršaji javnog reda i mira i prekršajne sankcije koje se izriču počiniteljima prekršaja, a zaštita javnog reda i mira provodi se usklađenim djelovanjem zajednice usmjerenim na prevenciju i sprječavanje prekršaja propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom i sankcioniranjem njihovih počinitelja.

Ustavni temelj za donošenje ovog Zakona sadržan je u Odredbi članka 15. Ustava Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/96). U Obrazloženju donošenja ovog Zakona ističe se kako je postojeći Zakon o javnom redu i miru na snazi od 15. lipnja 2007. godine, a određene izmjene i dopune važećeg Zakona do danas nisu vršene. Iz navedenog je vidljivo kako važeći Zakon do današnjeg dana nije doživio značajnije izmjene ili dopune, a koje su nužne da bi se adekvatno popratili zahtjevi vremena i potrebe prakse. Evidentne promjene u društvenim odnosima, zahtjevi struke te promjene nastale donošenjem Zakona o prekršajima Federacije BiH i izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Federacije BiH, ali i niza drugih u međuvremenu donesenih zakona nametnule su kao nužnost pristupanje izradi novog Zakona. Pored toga, ističe se u Obrazloženju, da su prekršaji protiv javnog reda i mira dobar pokazatelj stanja sigurnosti te da izravno utječu na osjećaj osobne sigurnosti građana, s obzirom da poslije kaznenih djela, zauzimaju značajno mjesto u području sigurnosti.

Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno policija, kao primarno nadležno tijelo, utjecalo je nizom što samostalnih, što u suradnji s drugim nadležnim tijelima provedenih aktivnosti na unaprjeđenju stanja sigurnosti na ovom području. Pritom je potrebno naglasiti, navodi se u obrazloženju, da je u provedbi navedenih aktivnosti zadržana visoka razina učinkovitosti policijskog postupanja, unatoč preferiranju preventivnih, a ne represivnih mjera te stalnom radu na smanjenju broja radnji kojima se provođenjem zakonskih ovlasti zadire u ljudska prava. Imajući u vidu stanje javnog reda i mira na području Hercegbosanske županije pristupilo se izradi prijedloga novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji bi kvalitetnije i sveobuhvatnije utvrdio relevantne pojmove, pravne institute i obilježja prekršaja protiv javnog reda i mira, propisao kao prekršaj i neka druga ponašanja koja mogu imati izravni štetni utjecaj na stanje javnog reda i mira te otklonio postojeće praznine i nedorečenosti pojedinih odredbi važećeg Zakona i mogućnost njihovog različitog tumačenja i primjene. U Obrazloženju se ističe da se ovim prijedlogom Zakona također posebna pozornost poklanja i zaštiti ranjivih skupina, odnosno prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje, invaliditeta ili trudnoće. Jedna od novina je i to da će se propisivati za prekršaj iz ovog Zakona, koji je počinjen zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili izražavanja rodnog identiteta druge osobe, izreći novčana kazna koja je propisana za taj prekršaj uvećana za dvostruki maksimalni iznos novčane kazne propisane za taj prekršaj.

Također je Vlada donijela Odluku o davanju suglasnosti na odgovore na Upitnik Europske komisije na engleskom jeziku.

Nakon razmatranja prijedloga Rješenja po žalbi Gospodarskog društva „ List “ d.o.o iz Livna na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Lot 3 – nabava uredskog materijala u javnoj nabavi roba za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije od 18. siječnja 2018. godine donesen je Zaključak da se ova žalba uputi Uredu za razmatranje žalbi BiH.

Na sjednici je donesena i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 29.800,00 KM Županijskom nogometnom savezu Hercegbosanske županije iz Livna kao financijska potpora za plaćanje kotizacije za sve selekcije nogometnih klubova u 2018. godini. Sredstva iz ove Odluke bit će sastavni dio Programa utroška sredstava za šport za 2018. godinu.

Temeljem donesene Odluke odobrena su financijska sredstva u iznosu od 1.820,03 KM i za organiziranje športskih natjecanja u nogometu, košarci i odbojci za učenike osnovnih škola HBŽ-a i bit će sastavni dio Programa utroška sredstava za šport za 2018.godinu, priopćeno je nakon sjednice Vlade HBŽ-a.

 

Vlada HBŽ